ALGEMENE VOORWAARDEN

VERHUUR VAKANTIE APPARTEMENT ZEEDIJK41 6B

 

 

Deze algemene voorwaarden regelen de verhouding tussen de verhuurder en de huurders.

Het appartement kan enkel gereserveerd worden door de betaling van het afgesproken voorschot.

Het openstaand saldo van de huurprijs en de waarborg moeten uiterlijk 1 maand voor de aanvang van de huur betaald worden. Indien de reservering gebeurt op minder dan 1 maand voor de aanvang van de huur dient de huur en waarborg volledig betaald te worden binnen de 3 dagen na goedkeuring van de reservering.

De huurders ontvangen een bevestiging van reservering per email.

De waarborgsom is een vast bedrag van 100 euro / huurperiode. De waarborgsom wordt terugbetaald binnen de 7 dagen na vertrek van de huurder, indien hij aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.

Bij vertrek wordt het appartement, het meubilair, de diverse toestellen e.d. door de huurder netjes achtergelaten. Alle voedsel dient verwijderd te worden uit kasten, koelkast en diepvries.

Dieren zijn niet toegestaan tenzij er een uitdrukkelijk akkoord is tussen huurder en verhuurder.

Roken in het appartement is ten strengste verboden.

Het maximaal aantal personen in het appartement is vier personen.

De verhuurder is niet aansprakelijk en neemt geen verantwoording voor:

 • gebeurlijke ongevallen, verwonding, verlies, beschadiging, toegedaan door of aan de personen die verblijven in het appartement of enig ander persoon.
 • schade aan derden.
 • verlies van persoonlijke eigendommen.
 • geluidsoverlast ten gevolge van verkeer, bouw, buren, enz… in en om het appartement.
 • het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur in het appartement, tijdelijke uitval of storingen in en om het appartement van water -en/of energiehuishouding, niet vooraf aangekondigde straat werkzaamheden en bouwwerkzaamheden rondom het appartement.
 • kennelijke fouten of vergissingen op de website of andere kennisgevingen.
 • ongevallen in of om het appartement.

De huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor:

Alle verlies en/of schade aan het gehuurde en de inventaris daarvan, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten van de huurder dan wel van derden die zich met toestemming van de huurder in het gehuurde bevinden. Bij onjuist gebruik c.q. onjuist achterlaten van het gehuurde appartement kunnen aan de huurder aanvullende kosten worden doorberekend. Verhuurder zal zich inspannen correcte informatie aan de huurder te verstrekken, maar is niet aansprakelijk voor onverhoopte onjuistheden en/of onvolledigheden in de verstrekte informatie.

De aankomst en vertrektijden worden schriftelijk of per email bevestigd.

Op de dag van aankomst kunt u vanaf een vooraf afgesproken uur het appartement betreden. Indien het appartement reeds gereed is kunt u direct bij aankomst het appartement betreden.

Op de dag van vertrek dient u uiterlijk om 11.00 uur het appartement te verlaten.

Annuleren

Indien de huurder om welke reden dan ook, het gehuurde op de afgesproken datum niet kan, wil of zal aanvaarden, dient hij de verhuurder hiervan onmiddellijk in kennis te stellen.
Een telefonische mededeling hiervan dient schriftelijk of per e-mail bevestigd te worden.
Hij blijft evenwel het volgende bedrag verschuldigd:

 • 30 % van de reissom bij annulering tussen reservering en 6 weken voor aanvang.
 • 40 % van de reissom bij annulering tussen 6 weken en 5 weken voor aanvang.
 • 50 % van de reissom bij annulering tussen 5 weken en 4 weken voor aanvang.
 • 60 % van de reissom bij annulering tussen 4 weken en 3 weken voor aanvang.
 • 75 % van de reissom bij annulering tussen 3 weken en 2 weken voor aanvang.
 • 90 % van de reissom bij annulering tussen 2 weken en 1 week voor aanvang.100% van de reissom bij annulering in de laatste week voor aanvang!

Aanvaarding
Voldoet de huurder niet aan deze voorwaarden of heeft de verhuurder kosten als gevolg van contractbreuk, verlies, beschadiging of dergelijke, dan zullen de kosten vergoed worden door de huurders.
Deze algemene voorwaarden zijn aanvaard door de huurder op het moment van betaling
De huurder erkent van deze voorwaarden kennis te hebben genomen